Verksamhetsplan 2020-2021

Övergripande mål – baserade på föreningens syfte angivet i stadgarna: 

Vi Ungas Vänner ska fortsätta att öka intäkterna för att kunna ge ett värdefullt bidrag till Förbundet Vi  Ungas verksamhet. 

Vi Ungas Vänner ska skapa ett starkt nätverk för att kunna erbjuda Förbundet Vi Unga fler vänner,  ambassadörer för Vi Unga-organisationen, runt om i samhället. 

Medlemsrekrytering: 

Målsättningen är att Vi Ungas Vänner ska ha minst 300 medlemmar. 

Medlemsrekrytering ska ske genom spridande av information i olika kanaler; via post, e-post, Facebook,  hemsidor med mera till potentiella medlemmar. Primärt ska Vi Ungas Vänners Facebooksida användas för  spridande av information om Vi Ungas Vänner för att nå ut till nuvarande och potentiella medlemmar.  Medlemsrekrytering ska också ske genom ambassadörer i närstående organisationer. 

Medlemskontakt: 

Vi Ungas Vänners medlemmar ska erbjudas aktuell information om Förbundet Vi Unga och Vi Ungas  Vänner som ett mervärde av sitt medlemskap. 

En gång om året ska aktuell information från Förbundet Vi Unga och Vi Ungas Vänner skickas ut – via  post – till Vi Ungas Vänners medlemmar. Däremellan ska utskick ske genom e-post. 

Vi Ungas Vänners hemsida, som är kopplad till Förbundet Vi Ungas hemsida, och Vi Ungas Vänners sida  på Facebook, ska också fungera som kanaler för information. 

Arrangemang: 

Att – om än i begränsad skala – ordna mötesplatser för Vi Unga-vänner är en viktig uppgift för Vi Ungas  Vänner. 

Vi Ungas Vänner ska då det är lämpligt ordna aktiviteter i samband med närstående organisationers  arrangemang. 

Vi Ungas Vänners styrelse ska uppmuntra medlemmarna till att ta egna initiativ till arrangemang där Vi  Unga-vänner kan träffas. 

Vi Ungas Vänner ska ordna och bjuda in till minst ett digitalt seminarium. 

Organisationskontakter: 

Vi Ungas Vänner ska upprätthålla kontakter med närstående organisationer i det dubbla syftet att samla in  pengar till och marknadsföra Förbundet Vi Unga. Exempel på insatser kan vara centrala kontakter,  aktiviteter i samband med organisationernas arrangemang och utskick i organisationerna. Vi Ungas Vänner ska också söka ambassadörer i närstående organisationer vilka är villiga att bidra i arbetet  med att rekrytera fler medlemmar till Vi Ungas Vänner.